Kaupalliset toimijat, markkinointi ja vaikuttajamarkkinointi

Päivitetty 18.2.2023

Kelloharrastajat (KH) on 28 000 henkilön harrastajayhteisö, joka toimii pääosin sosiaalisessa mediassa. Yhteisössä on mukana myös kaupallisia toimijoita ja vaikuttajia. Kelloharrastajat soveltaa kaupallisen toiminnan osalta Kuluttajaviranomaisen (KKV) 2019 antamaa linjausta ”Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa” tällä sivulla kuvatun ohjeistuksen mukaisesti: (https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/aihekohtaiset/vaikuttajamarkkinointi-sosiaalisessa-mediassa/).


Sisällys:

1. Markkinointiin liittyvät yleiset linjaukset

Kelloharrastajat-yhteisön keskiössä ovat riippumattomat yksityishenkilöjäsenet. Yhteisössä on kuitenkin mukana myös toimialalla toimivia kaupallisia toimijoita, esimerkiksi yrittäjiä, tapahtumajärjestäjiä, kello- ja tarvikevalmistajia, maahantuojia sekä liikkeissä työskenteleviä myyjiä. Toimialaan liittyen alan ammattilaiset ovat usein itse henkilökohtaisesti myös innokkaita harrastajia. Tässä dokumentissa esitetyt linjaukset ovat laadittu, jotta yksityishenkilön olisi mahdollista tunnistaa muiden yhteisössä julkaisevien toimijoiden kaupalliset tarkoitusperät KKV:n mainontaa koskevan linjauksen mukaisesti.

Kelloharrastajat-yhteisö on ensisijaisesti yksityishenkilöille tarkoitettu yhteisö. Toimialan ammattilaisten mukana olemisen lähtökohta on, että he voivat tuoda yhteisön jäsenille asiantuntemusta ja laajentaa kelloalaan liittyvää ymmärrystä. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi tuoteväärennöksiin, teknisiin yksityiskohtiin, tuotejulkistuksiin, alan uudituksiin, yleiseen ammattitaitoon tai koulutuksiin liittyvät asiat. Yhtä lailla ammattilaiset ovat tervetulleita osallistumaan keskusteluun myös yksityishenkilöinä ja harrastajina. Suomessa toimiala on kokonaisuutena pienehkö siten, että alan toimijat pääsääntöisesti henkilöityvät.

2. Kelloharrastajat-yhteisön käyttäjäosapuolet

Yhteisössä tunnistetaan jäseniksi seuraavat osapuolet (kts. ed. KKV-linjaus):

 • Yksityishenkilöt
 • Jälleenmyyjät, maahantuojat, kauppiaat ja heitä edustavat henkilöt (myyjät, ostajat, tuotepäälliköt)
 • Tapahtumajärjestäjät
 • Valmistajat (kellot ja kelloaiheiset tuotteet)
 • Ammattimaiset- sekä harrastajavaikuttajat l. influensserit, eli yksityishenkilöt jotka markkinoivat ja mainostavat kaupallisia tuotteita KKV:n ohjeistuksen kuvaamilla tavoilla
 • Kelloharrastajat itsessään siltä osin, kun se on mukana järjestämässä tai tuottamassa tapahtumaa, tuotetta tai on muussa yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa

3. Kaupalliset julkaisut Kelloharrastajat-yhteisössä 1/2021 alkaen

KKV:n linjauksen esittämällä tavalla markkinointiviestintää sisältävistä julkaisuista on käytävä ilmi, että kyseessä on kaupallinen julkaisu. Kaikkien kaupallisten toimijoiden julkaisut (kaikki  edellä luetellut osapuolet yksityishenkilöitä lukuun ottamatta) on tehtävä erillisen Facebookin yritystilin kautta henkilötilin sijaan. Yritystilillä tarkoitetaan Facebookissa olevaa yrityksen yritys-sivun käyttäjäprofiilia. Yritystilillä voi tammiikuusta 2021 alkaen liittyä myös Kelloharrastajat-yhteisöön.  Menettelyn ansiosta yksityishenkilöille on selvää, millainen toimija julkaisun takana on ja minkälaisesta vaikuttimista viestinnässä on kyse. Ns. piilomainostaminen tai markkinointi yhteisössä on kielletty. Tällä tarkoitetaan toimintaa, jossa yksityishenkilön profiililla esitellään oman tai itseen liittyvän yhtiön toimintaa, palveluita ja tuotteita siten, ettei yksittäinen yhteisön jäsen pysty yksiselitteisesti arvioimaan onko kyseessä kaupallinen vaikuttamistarkoitus.

Kaupallisten toimijoiden on haettava jäsenyyttä erikseen tällä sivulla olevan hakulomakkeen kautta.  

3.1. Kaupallisen julkaisuluvan myöntäminen ja yhteistyösopimus

Kaupalliset toimijat voivat saada hyvämaineiset toimijat, jotka sitoutuvat yhteisön sääntöihin. Ylläpitäjällä on oikeus valita toimijat ja puuttua väärinkäytöksiin. Lupa myönnetään aina kalenterivuodeksi kerrallaan. Luvan myöntämisen myötä toimijasta tulee Kelloharrastajien yhteistyökumppani. Ylläpitäjä valvoo hyväksyttyjen toimijoiden määrää siten, että se voi rajoittaa lukumäärää ehkäistäkseen ryhmän muuttumista mainospalstaksi.

Hyvämaineisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä toimijaa, joka on alalla tunnettu ja päätoiminen toimija, jolla on pyrkimys kehittää oman yritystoimintansa lisäksi myös muuten suomalaista kelloalaa ja kulttuuria. Yleisen maineen ja asiantuntemuksen lisäksi toimijasta selvitetään mm. vakavaraisuuteen ja luottokelpoisuuteen liittyvät tekijät ja laatuprosessit. Yhteistyökumppanuus on siten myös tunnustus laadukkaalle työlle, johon harrastaja voi luottaa.

Yhteistyökumppaniksi ei hyväksytä toimijoita, joiden toiminta on muutoin laadukasta, mutta jolla ei ole halua toimia yhteisössä tai kelloalalla yleisesti. Yhteistyökumppanuuden voi myös menettää, mikäli em. tekijät muuttuvat.

3.2. Kaupallisen julkaisutoiminnan ehdot

Hyväksyttyjen toimijoiden (jäljempänä yhteistyökumppanit) tulee noudattaa seuraavia ehtoja:

 • Julkaisujen viikottainen määrä sovitaan kunkin yhteistyökumppanin kanssa erikseen.
 • Sisältöjen tulee olla arkielämään ja ns. lifestyleen liittyviä. Tällaista materiaalia ovat esimerkiksi itse arkisessa ympäristössä otetut kuvat. Tällaista materiaalia eivät ole valmistajan toimittaman ns. katalogi-kuvat tai yleinen markkinointimateriaali. Materiaalin tulisi olla toimijan tuottamaa.
 • Esillä ei tule olla hintakampanjointia, tai ns. luukutusta. Ovh hinta on sen sijaan mahdollista kertoa.
 • Julkaisuista syntyvä hintoihin ja kaupantekoon liittyvä keskustelu tulee ohjata yksityisviesteihin.
 • Kaupalliset toimijat voivat osallistua yritysprofiilinsa kautta keskusteluun siltä osin kuin keskustelu koskee heitä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi yksityishenkilöiden keskusteluavaukset, joissa jokin yritys on spesifisti esimekriksi reklamaatioon liittyvän asian kohteena. Jatkossa toimija voi siten ottaa kantaa sitä itseään koskeviin tilanteisiin.
 • Kyseessä olevan toimijan työntekijät ja muu henkilökunta on velvollinen käyttämään yrityksen edustamien tuotteiden viestintään yksinomaan tätä kyseistä tiliä.
 • Omien tuotteiden tarjoaminen erinäisiin yksityishenkilöjäsenten aloittamiin kyselyihin ei ole hyväksyttyä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tilanteet jossa jäsen kysyy ajatuksia ja ideoita tietyn hintaisesta ja tietyn tyyppisestä kellosta. Tällaiset kysymykset on tarkoitettu muille yksityishenkilöharrastajielle ja niihin toivotaan heidän näkemyksiään sopivista tuotteista.

3.3. Kaupallisen julkaisun määritelmä

Kaupallisen julkaisun määritelmänä käytetään KKV:n linjausta, jonka mukaan toimenpide, jossa kaupallinen toimija pyrkii tekemään tuotettaan, palveluaan tai brändiään tunnettavammaksi. Tällaisia julkaisuja ovat automaattisesti esimerkiksi kauppiaan, yrittäjän tai liikkeen työntekijän liikkeen myynnissä olevasta tuotteesta tai tarjottavasta palvelusta tehdyt julkaisut.

3.4. Yksityishenkilö- ja harrastajavaikuttajat

Kaupallisia julkaisuja ovat myös julkaisut, joissa tekijä on yksityishenkilö, KKV:n linjauksen mukaan harrastajavaikuttaja, joka tekee julkaisuja kaupalliselta toimijalta saamastaan tuotteesta korvausta vastaan. Tällainen voi olla esimerkiksi tilanne, jossa kellovalmistaja tai kauppias antaa tuotteen henkilön käyttöön tarkoituksenaan markkinoida tuotetta henkilön julkaisemien valokuvien tai videoiden kautta.

Myös yksityshenkilövaikuttajan tulee hakea julkaisulupaa samaan tapaan kuin muidenkin kaupallisten toimijoiden, mikäli hänellä on blogi, youtube-kanava, oma FB-ryhmä tms. julkaisualusta, jonka kautta hän harjoittaa kaupallista toimintaa myös muuten.

Mikäli kyseessä on yksityishenkilö, jolla ei ole muita vakiintuneita julkaisukanavia (esimerkiksi julkaisuja tehdään omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillä), tulee hänen ilmoittaa toiminnasta alla olevalla lomakkeella. Tällöin henkilön ei kuitenkaan tarvitse tehdä erillistä Facebook-yritystiliä tai sivua, vaan luvan saatuaan hän voi jatkaa julkaisemista henkilökohtaisen tilinsä kautta. Tällöin julkaisuista on kuitenkin selkeästi käytävä ilmi, mikäli julkaisun aiheena oleva kello tai tuote ei ole henkilön omistuksessa. Tällöin kyseessä on kaupallinen yhteistyö kolmannen osapuolen kanssa. Kelloharrastajat varaa oikeuden puuttua toimintaan, mikäli se osoittautuu epäasialliseksi tai yhteisöön sopimattomaksi.

3.5. Kelloharrastajat-yhteisö kaupallisena osapuolena

Kelloharrastajat voi olla myös yhteistyön osapuoli. Tällöin KH tuottaa jonkin tavaran, palvelun tai tapahtuman joko itse, tai yhteistyössä toisten osapuolien kanssa. 1/2021 lähtien Kelloharrastajat tiedottaa ja julkaisee näistä hankkeista ilmoituksia ainoastaan oman KH -profiilinsa kautta (erotuksena esimerkiksi ylläpitäjän henkilökohtaisesta tilistä). KH sitoutuu siten samoihin sääntöihin, joita edellytetään muilta alustalla julkaisevilta kaupallisilta toimijoilta. KH:n yhteistyöhankkeissa vastuuhenkilönä on lähtökohtaisesti yhteisön ylläpitäjä.

4. Hyväksytyt yhteistyökumppanit

Hyväksytyistä yhteistyökumppaneista pidetään listaa Kelloharrastajien verkkosivuilla www.kelloharrastajat.fi.

5. Sääntöjen vastainen toiminta

Mikäli henkilön tai yrityksen havaitaan toimivan sääntöjen vastaisesti. Pyydetään asiasta selvitystä. Sääntöjen rikkominen voi johtaa ryhmästä estämiseen.


Hae kaupallista julkaisulupaa

Voit hakea julkaisulupaa täyttämällä alla olevan lomakkeen. Otamme sinuun hakemuksen perusteella yhteyttä ja käymme läpi tarkemmat ehdot.